дэгдэмхий үнсний усны эрэлтийн харьцааны туршилт алхам